Κώστας Παπανικολάου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ · ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ & ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5ΕΝΚ5Β ΙΝδΤΠυΟΤΟΒ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ 5ΤΒΕΕΤ ΠΟΗΤΙΝΟ ΙΙΝΙΟΝ (4ίΗ ΟΕΟΚΕΕ ΘΙΑΟΚ ΒΕΙΤ) (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοάμυνας Δρόμου)
3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΒΑν ΜΑΟΑ (ΟΕΒΜΑΝΥ ΑΩΑΩΕΜΥ 1* ΟΑΝ)
4 ΚΑΤΟΧΟΣ 2**1 ΟΕΟΒΕΕ ΒΕΟ ΒΕΙΤ ννΟΡίΟ ΤΑΝΟ 500 00 Α55Ο0ΙΑΤΙΟΝ
5 ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ & ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ (ΚΑΡΠΑ)
6 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
1 ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ
2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ)
3. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

Σπουδές:

Τελειόφοιτος Γεν Λυκείου
Πτυχίο Λογιστικών – Οικονομικά