Αθανάσιος Γάλαρης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ Γ Α ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟϋ Ζ1Τ800 (1* ΟΑΝ)
2 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ 4 ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
3. ΜΑ8ΤΕΒ ΟΙΒΕΟΤΟΒ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑί δΤΚΕΕΤ ΡΙΟΗΤΙΝΟ ΙΙΝΙΟΝ (6ΐΠ ΟΕΩΒΕΕ ΒΙΑΟΚ ΒΕίΤ) (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοάμυνας Δρόμου)
4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΒΑν ΜΑΟΑ (ΟΕΒΜΑΝΥ ΑΟΑΟΕΜΥ δΕΟυΒΙΤΥ)
5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 1ΥΟΒΟ ΤΑΝΟ 800 00 Α880ΩΙΑΤΙ0Ν (ΜΑ5ΤΕΒ ΒΙΑΟΚ ΒΕΙΤ 4 ΟΑΝ)
δ ΙΝδΤΒυΟΤΟΒ ΒΙΑΟΚ ΒΕΙΤ ΖΙΟϋ ΖΓΓ50ϋ
7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
8 ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (V I Ρ ΡΒΟΤΕΟΤΙΟΝ ΟΟυΒδΕ)
9 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΝ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
10 ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ & ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ (ΚΑΡΠΑ)
11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ (Σ Κ Ο Ε )
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
1 ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ
2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ)
3. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Σπουδές:
Τελειόφοιτος Λυκείου
Τουριστικά Επαγγέλματα